Voorafgaand, in deze Algemene Voorwaarden, betekent:

1.1 Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen TM Online en de klant, die erkent deze voorwaarden voorafgaand aan de bestelling of opdracht te hebben gelezen, begrepen en aanvaard. Ingeval van ondertekening van een bijzondere overeenkomst vullen deze algemene voorwaarden de bijzondere voorwaarden aan, en vormen zij een geheel. Voor de goede orde wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat eventuele algemene handelsvoorwaarden van de klant in geen enkel geval van toepassing zijn, zelfs wanneer TM Online hiertegen niet uitdrukkelijk bezwaar zou hebben gemaakt.

2.1. Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud (prijs, aantal, leveringstermijn, leveringsvoorwaarden, enz.) en zijn zonder verplichting vanwege TM Online. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak. Opdrachten die niet in de offerte gespecifieerd zijn, zullen door TM Online worden aangerekend als meerwerken.

2.2. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door een bevoegd mandataris van TM Online zijn bevestigd. Enkel de zaakvoerders van TM Online zijn bevoegd om TM Online te verbinden.

2.3. De ondertekenaar van een bestelbon voor de klant verbindt zich solidair met de rechtspersoon, in wiens naam hij handelt.

2.4. Elke annulering van de overeenkomst door de klant dient te gebeuren per aangetekend schrijven. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door TM Online. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de prijs van de bestelling of de aanneming, tenzij TM Online een hogere schade aantoont.

2.5. Tussen partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de klant bij aanneming van werken (diensten) geen recht heeft de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

3.1. TM Online besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor TM Online, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen of de prestaties te aanvaarden.

3.2. De klant bezorgt TM Online in elk stadium van de uitvoering van de opdracht, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de opdracht. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan TM Online zijn verstrekt, heeft TM Online het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.

3.3. Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. TM Online behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of –uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

 

3.4. Het verkochte product blijft eigendom van TM Online tot alle vorderingen uit de zakelijke relatie integraal voldaan zijn. Indien het product door de klant wordt bewerkt of verwerkt, dan strekt het eigendomsvoorbehoud van TM Online zich uit tot de nieuwe zaak.

4.1. De overeenkomst is gesloten aan de op de bestelbon vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, of bij gebreke aan specifieke bestelbon aan de op dat moment geldende prijzen. De prijs is echter verhoogbaar indien tussen de periode van het aangaan van de opdracht en/of de bestelbon en de datum van levering van producten en/of uitvoering van de diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, transportkosten, grondstofprijzen, energiekosten, valutakoersen, e.d.) een stijging ondergaan. Wijzigingen tot 10% worden geacht stilzwijgend te worden geaccepteerd en dienen als zodanig niet te worden vermeld.

4.2. Alle prijzen en licentievergoedingen gelden “af fabriek”, exclusief BTW en andere kosten (transport, verpakking, verzekering, in- en uitvoertaksen, installatie en opleiding, e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.

5.1. De facturen van TM Online zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel. Vertegenwoordigers van TM Online kunnen geen rechtsgeldige kwijting geven.

5.2. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.3. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft TM Online het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.

5.4. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden. Mogelijke endosseringskosten komen ten laste van de schuldenaar.

5.5. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de klant de facturen van TM Online, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

6.1. Indien TM Online de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, oorlog, (terroristische) aanslagen, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz., of omdat de klant niet meewerkt en deze medewerking noodzakelijk is voor de tijdige of goede uitvoering van de opdracht, heeft TM Online het recht de leverings- en prestatietermijnen met de duur van de belemmering te verlengen of ingeval van duurzame belemmering (meer dan twee weken) aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.

7.1. Alle klachten in verband met de geleverde producten/diensten moeten, indien de gebreken zichtbaar zijn, op straffe van verval, binnen 8 kalenderdagen na de definitieve oplevering van de producten gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven, en uiterlijk binnen de zes maanden na levering. Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, door middel van een aangetekende brief gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan, en uiterlijk binnen de zes maanden na levering. De klant dient TM Online, op straffe van verval, in staat te stellen om een deugdelijk onderzoek in te stellen.

7.2. Ingeval van een rechtmatige klacht omtrent een gebrek, verkiest de klant een kosteloze herstelling of vervanging binnen een redelijke termijn. Blijkt dit niet mogelijk te zijn, heeft de klant recht op een passende prijsvermindering. Indien TM Online prestaties levert bij het opsporen of verhelpen van fouten, zonder hiertoe verplicht te zijn, dan heeft deze de mogelijkheid een vergoeding conform zijn gebruikelijke tarieven te eisen. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer een gebrek niet aantoonbaar is of niet is toe te schrijven aan TM Online.

7.3. De schadevergoeding waartoe TM online op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20 % van de gefactureerde waarde van de bestelbon bedragen. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

7.4. TM Online zal echter in geen enkel geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor:

7.5. Elke vordering in rechte omwille van een gebrekkig product of dienst dient door de klant op straffe van verval uiterlijk binnen de zes maanden na vaststelling te worden ingeleid voor de bevoegde rechtbank.

8.1. De klant krijgt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht op de geleverde producten en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen opzichtens TM Online heeft voldaan. Tot dan is de klant er niet toe gerechtigd de geleverde producten en/of diensten in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin te gebruiken.

8.2. De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter hand gestelde tekeningen en technische beschrijvingen, op grond waarvan de gehele of gedeeltelijke productie mogelijk is, zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van TM Online. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de klant worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden. Eventuele software en de broncode zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van TM Online. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de klant worden gekopieerd of doorgegeven.

9.1. TM Online is gerechtigd om, in het geval van onvoorziene omstandigheden, wijzigingen aan te brengen aan de overeenkomst en/of aan de bedongen prijs.

10.1. Gedurende de looptijd van de opdracht en tot 12 maanden na afloop daarvan en ongeacht de wijze van beëindiging van de opdracht, verbindt de klant zich ertoe om geen personeel van TM Online in dienst te nemen of met hen een andere vorm van samenwerking aan te gaan, tenzij tussen TM Online en de klant schriftelijk anders werd overeengekomen.

10.2 Ingeval van inbreuk op hiervoor vermelde clausule zal de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van het jaarlijks brutoloon van de betrokken werknemer.

11.1. De klant gaat ermee akkoord dat in het kader van de zakenrelatie door TM Online persoonsgebonden gegevens in de betekenis van de bepalingen in de privacywetgeving mogen worden opgeslagen en verwerkt.

11.2. Voor de uitvoeringen van alle TM Online-producten gelden de “Algemene technische instructies” in de productbeschrijving.

11.3. TM Online is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

11.4. Deze algemene verkoopsvoorwaarden of de bijzondere overeenkomsten doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door TM Online van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

11.5. Het is de klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder een met TM Online afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TM Online. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

11.6. Een eventueel in gebreke blijven van TM Online om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden of van de bijzondere overeenkomsten, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

11.7. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden of die van de bijzondere overeenkomsten doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere, geldige, bepalingen.

12.1. Enkel het Belgische recht is van toepassing en enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd, onverminderd het recht voor TM Online om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.

12.2. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste komen van de klant.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met RobONTWERPT